Kliknij, aby przejść do strony WSG

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 11

Polityka zatrudnienia to jeden z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej (UE). Oprócz postępu i integracji społecznej, ochrony socjalnej oraz solidarności i spójności społecznej, pełne zatrudnienie stanowi priorytet, który zapisany został zarówno w Traktacie UE, jak i w zawartej, w niej Karcie praw podstawowych. W drugim z wspomnianych dokumentów podjęto się dodatkowo szczegółowego sformułowania praw, które przypisane zostały każdemu obywatelowi Unii, i które z punktu widzenia polityki zatrudnienia mają fundamentalne znaczenie. W pierwszej kolejności wymieniono prawo pracowników do tego, by pracodawca informował ich o sprawach związanych z zatrudnieniem i zasięgał ich opinii w tych sprawach. Zapisane zostało także prawo do prowadzenia negocjacji i organizowania strajków oraz dostępu do usług pośrednictwa pracy. W katalogu tym znalazło się również prawo do ochrony w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia, prawo do uczciwych i godnych warunków pracy, a także zakaz zatrudniania dzieci i ochrona młodych ludzi w pracy. Kanon ten zamknęło prawo do godzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz prawo do ubezpieczeń społecznych, pomocy mieszkaniowej i usług opieki zdrowotnej.
W kolejnym, 11 numerze naszej książki postanowiliśmy skupić się na staraniach Unii w zakresie budowania spójnej społecznie Europy z dużą ilością lepszych miejsc pracy oraz jej zmaganiom w zakresie walki z bezrobociem. I choć numer ten w pełni nie wyczerpał tematów w tym zakresie, liczmy, że naświetli on Czytelnikowi znaczenie polityki zatrudnienia Unii Europejskiej i powagę obecnych problemów. Publikacja została przygotowana pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej-Patyk

Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 10

Ożywienie gospodarcze (1), tworzenie obywatelskiej Europy (2), maksymalne wykorzystanie strategii politycznych Unii Europejskiej (3) oraz Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (4) – to tematy, które określone zostały przez Radę, Komisję i Parlament Europejski jako priorytety komunikacyjne 2012 r. A ponieważ obszary te uznane zostały przez ekspertów europejskich za najważniejsze nie tylko w 2012 r., ale także dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej (UE), także i my postanowiliśmy zająć stanowisko w tym temacie.
W kolejnym, tym razem 10. numerze „Studiów i analiz europejskich” – półroczniku naukowym prezentującym różne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności jej wymiaru społecznego, gospodarczego i prawnego, postanowiliśmy skupić się na kwestiach, które w opinii Autorów publikacji uznane zostały za te, które wymagają szczególnego przybliżenia. Dwanaście tekstów, które znalazły się w numerze 10. „Studiów i analiz europejskich”, podzielone zostały na określone części tematyczne.
Publikacja przygotowana został pod redakcja dr Karoliny Marchlewskiej-Patyk.

 Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 9

Przez wiele lat Unia Europejska (UE) borykała się z problemem jednolitego postrzegania w sferze stosunków międzynarodowych. Będąc wspólnotą państw musiała realizować swoje zadania w sferze stosunków międzynarodowych, co często skutkowało fiaskiem ciekawych inicjatyw jak Europejska Wspólnota Obronna czy Europejska Wspólnota Polityczna. Również drugi filar nie posiadając efektywnych mechanizmów nie zawsze pozwalał zrealizować ambitne założenia jej twórców. Od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony sytuacja ta uległa zmianie. Unia stała się organizacją międzynarodową, a tym samym pełnoprawnym podmiotem stosunków międzynarodowych. Doszły też nowe, bardziej dedykowane instytucje jak urząd Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wspomagająca go Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Jednocześnie nadal zachodzi konieczność zachowania przez organy UE pamięci o niechęci społeczeństw wyrażonej w referendach konstytucyjnych dla przeniesienia charaktery międzynarodowego UE w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na charakter ponadnarodowy. Warto zastanowić się, czy i jak kiedy oraz pod jakimi warunkami tego typ działanie będą możliwe. Jak musiałaby zmienić się Unia czy też jakich zmian potrzebują tworzące ją państwa. Przed UE pojawiły się także nowe wyzwania związane z rozszerzeniem się o kolejne państwa, możliwością uczestnictwa jako organizacji w sojuszach i umowach międzynarodowych, a także koniecznością zajmowania stanowiska w istotnych sprawach międzynarodowych. Zadania te będą mógłby być realizowane w oparciu o zasadę współpracy i solidarności członków UE oraz bardziej efektywne mechanizmy związane z zobowiązaniem do współpracy na arenie organizacji międzynarodowych, możliwością wykorzystania zasobów cywilnych i militarnych Państw Członkowskich, czy bardziej efektywnymi formami finansowania.
Przedstawione
powyżej problemy stały się podstawą do opracowania 9 zeszytu półrocznika naukowego „Studia i analizy europejskie” (1(9)/2012), konsekwentnie realizującego założenie prezentacji różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Publikacja przygotowana została pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej-Patyk i dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej.

Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 8

Od 2008 r. półrocznik naukowy „Studia i analizy europejskie” podejmuje się próby opisywania Unii Europejskiej (UE) z różnych perspektyw jej funkcjonowania. Działanie to ma na celu przybliżanie Czytelnikom Unii, poprzez poruszanie lub wyjaśnianie zagadnień, ważnych z europejskiego punktu widzenia, ale także włączanie się w debaty, które wiążą się z przyszłością UE. A ponieważ każdy głos w dyskusji jest ważny, również i my staramy się, aby aktywnie w procesie tym uczestniczyć.
W numerze 8 „Studiów” postanowiliśmy zająć zdanie w obszarach, które Komisja Europejska w roku 2011 uznała za swoje priorytety. Wśród nich znalazły się zagadnienia związane z poprawą sytuacji gospodarczej i politycznej, zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem w Europie, działaniami, które ujęte zostały w priorytetcie – „Po pierwsze obywatele”, zagadnieniem „Europa jako partner na arenie międzynarodowej” oraz „Lepszymi uregulowaniami prawnymi i przejrzystością”.
Publikacja powstała pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej

Publikacja w wersji on-line

 

 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 7

Zainteresowanie problematyką równości w ciągu ostatnich kilku lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Z jednej strony spowodowane jest to faktem, pojawiających się coraz to nowszych, wielowymiarowych problemów związanych z poszanowanie tej zasady, z drugiej natomiast stanowi to efekt dynamicznego propagowania zasady równości. W te działania propagatorskie włączyła się również Unia Europejska (UE) na trwałe wpisując je w realizowaną przez siebie politykę równości. Aktywność ta, z kolei stała się punktem wyjścia dla powstania kolejnego, tym razem 7 numeru półrocznika naukowego „Studia i analizy europejskie”, publikacji prezentującej różne aspekty funkcjonowania Unii, ze szczególnym uwzględnieniem jej społeczno-ekonomicznych i prawnych wymiarów. Tym razem oddajemy do rąk Czytelnika zbiór prac, które prezentują równość z różnych perspektyw. Mamy więc teksty dotyczące działań na rzecz równouprawnienia, zasad równości pracowników w Unii Europejskiej i zakazu dyskryminacji, w szczególności w zakresie wynagrodzeń. W tomie znalazły się także artykuły, które z perspektywy historycznej prezentują walkę kobiet o prawa wyborcze oraz ukazują próbę określenia miejsca ojca wewnątrz rodziny na tle przemian społecznych XIX i XX w., które dla niektórych mogą wydawać się drogą ku równości, zaś dla innych przykładem zagrożenia dyskryminacją. W numerze 7 „Studiów i analiz europejskich” pojawiły się także teksty, które dotyczą ciężaru dowodowego, zarówno w sprawach o dyskryminację w świetle regulacji UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również w kwestiach dotyczących naruszenia zasady równouprawnienia. Ważnym uzupełnieniem w tym zakresie jest artykuł, który dotyczy ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, będący przykładem realizacji przez Polskę polityki równości Unii Europejskiej. Inny wymiar równości przedstawiony został w tekście dotyczącym Partnerstwa Wschodniego, uznanego za przykład polityki równości podmiotów w wymiarze międzynarodowym. Z kolei na drugą, zamykającą części publikacji, złożyło się sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w czerwcu 2011 r. w Olsztynie.
Jak trafnie zauważa Władysław Czapliński realizowanie zasady równości w UE jest wielowymiarowe. Równość dotyczyć może zarówno konieczności równego traktowania obywateli pochodzących z różnych państw członkowskich, poszanowania równości płci czy równość podmiotów wykonujących pracę, czy świadczących usługi na terytorium Unii Europejskiej. Trzeba też pamiętać, iż z zagadnieniem równości łączy się zawsze problematyka regulacji antydyskryminacyjnych, a w szczególności skuteczne mechanizmy prawne zapobiegania i zwalczenia jej przypadków. Wreszcie poszanowanie równości można też rozważać w bardziej międzynarodowym aspekcie, jakim jest równość wśród statusu organizacji międzynarodowych, do których grona UE dołączyła po 1 grudnia 2009 roku, czy jeszcze szerzej (z punktu widzenia członków UE) równość państw w społeczności międzynarodowej, bez względu na to, czy są czy też nie są one członkami organizacji regionalnych czy globalnych.
Publikacja powstała pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej i dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej.

Publikacja w wersji on-line

 

 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 6

2010 r. to dla Unii Europejskiej (UE) kontynuacja zmian politycznych i przeobrażeń ekonomicznych. To przede wszystkim okres wzmożonego dialogu międzyinstytucjonalnego, na co większy wpływ miał fakt, iż Komisja Europejska, w tym właśnie roku rozpoczęła nową kadencję, obejmującą lata 2010-2014. Ponadto ratyfikowany przez państwa członkowskie Traktatu Lizbońskiego wprowadził poważne zmiany w ramach instytucjonalnych Unii Europejskiej. Europa, zmagająca się z kryzysem finansowym, którego konsekwencje odczuwają zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy na całym kontynencie, przyjęła „Europejski plan naprawy gospodarczej”, stanowiący podstawę tworzenia warunków do poprawy sytuacji gospodarczej. Na liście unijnych priorytetów 2010 r., znalazła się także potrzeba przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, połączona z walką ze zmianami klimatu. Jeśli Unia Europejska, to przede wszystkim Jej obywatele, którym Unia musi zagwarantować wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. W 2010 r., za podstawę tego priorytetu uznano więc ochronę praw podstawowych, promowanie obywatelstwa oraz polityki imigracyjnej i azylowej. Nie bez znaczenia miały także działania utwierdzające pozycję Europy na arenie międzynarodowej. Silna pozycja UE na świecie ma ogromne znaczenie z perspektywy sprostania różnorodnym wyzwaniom stawianym przez globalizację, od bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu, bezpieczeństwa żywności i migracji, po pomaganie słabszym państwom w wydostaniu się z trudnej sytuacji gospodarczej. 2010 r. to także działania w zakresie stosowania lepszych uregulowań prawnych i przejrzystości, które stały się jednym z podstawowych obszarów aktywności Komisji Europejskiej.
Priorytety te, które zapisane zostały w „Rocznej strategii politycznej na rok 2010”, stały się także podstawą prac, które zebrane zostały w półroczniku naukowym „Studia i analizy europejskie” – Nr 6. W części naukowo-badawczej publikacji przedstawione zostały teksty pracowników naukowych i praktyków europejskich m.in. w zakresie prawnym, instytucjonalnym czy ekonomiczno-społecznym UE, w obszarze debiuty naukowe umieszczono wyróżniające się prace absolwentek uczelni wyższych, zaś w części III analizę ekspercką.
Publikacja powstała pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej.

Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 5

Rok 2010, ogłoszony przez Parlament Europejski i Radę Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (European Year for Combating Poverty and Social Exclusion), jest czasem refleksji i wzmożonej dyskusji nad problemami, które dotknąć mogą każdego z nas, a obecnie są udziałem 84 mln Europejczyków, w tym ponad 2 mln Polaków. Liczby te powinny uzmysłowić nam, że każdego dnia wielu spośród nas musi mierzyć się z brakiem środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Pojawi się więc pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy? Wśród najlepiej poznanych wymienia się brak pracy i środków finansowych, złe warunki mieszkaniowe, środowisko, w którym żyjemy oraz wiek.
Z tego też powodu głównym celem Roku stała się potrzeba zwrócenia uwagi opinii publicznej na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, jak również większego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej w walkę z nimi. A wyzwanie jest duże, ponieważ kwestie, o których mowa to tematy, które bardzo rzadko goszczą na pierwszych stronach gazet. Poza tym na problemy te patrzy się przez pryzmat ludzi żebrzących na ulicy, tymczasem zjawisko to ma bardziej złożony charakter. Stąd też jednym z najważniejszych zadań Roku stało się zwrócenie uwagi na nie oraz zainspirowanie obywateli Europy i partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tymi mającymi poważne społeczno-ekonomiczne skutki, zjawiskami.
„Studia i analizy europejskie” przybliżające różne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym społeczno-ekonomiczny wymiar integracji europejskiej oraz praktyczne przejawy obecności Polski w jej strukturach, tym razem poświęcone zostały zagadnieniom Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Numer 5/2010 wraz, z którym formuła „Studiów i analiz europejskich” uległa rozszerzeniu, to zbiór 14 tekstów przydzielonych do trzech obszarów: naukowo-badawczego – w którym to znalazły się artykuły pracowników naukowych i ekspertów w danym obszarze, debiuty – złożone z prac studentów i laureatów konkursów europejskich oraz ostatniego, zawierającego recenzje wydawnicze prac zbiorowych.
Publikacja powstała pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej.

 Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 4

Rok 2009 jest ważną datą dla Unii Europejskiej. W nowym składzie zadebiutowały Komisja Europejska i Parlament Europejski, przewodnictwo nad którym objął Jerzy Buzek, polityk pochodzący z Polski należącej do niedawna do bloku państw komunistycznych. Wraz z pozytywnym wynikiem referendum w Irlandii, podpisem złożonym przez Prezydenta RP i akceptacją ze strony Republiki Czeskiej, Wspólnota rozpoczęła funkcjonowanie pod znakiem Traktatu Lizbońskiego, który stworzyć ma nowe podstawy stabilizacji instytucjonalnej. Na tym jednak nie koniec. Unia Europejska zadecydowała o przyjęciu do swojego grona Chorwacji i Islandii, co oznacza nie tylko pogłębianie procesu integracyjnego, ale także poważne wyzwania dla całej Wspólnoty. Nie bez znaczenia ma również fakt, że UE stoi przed koniecznością wypracowania działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju i stałych miejsc pracy w dobie globalizacji oraz przygotowania Europy do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i efektywną pod względem wykorzystania zasobów. Jeżeli dodamy do tego walkę z kryzysem gospodarczym, kwestie związane ze zjawiskiem migracji, „unijne” ambicje Turcji oraz zagrożenie ze strony terroryzmu oddziałującego na różne sfery życia Europejczyków, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 2009 rok zapowiada nowy okres dla Unii Europejskiej i jej obywateli.
W związku z powyższym Komisja Europejska (KE) w Rocznej Strategii Politycznej na rok 2009 określiła obszary priorytetowe, którym w czasie tym należy poświęcić szczególną uwagę. Zaliczono więc do nich potrzebę propagowania dobrobytu, solidarności, wolności i bezpieczeństwa oraz wzmacniania pozycji Europy w świecie. Do rozważań w tym zakresie dołączył również Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz oraz Wyższa Szkoła Gospodarki, podejmując się przedstawienia ważnych i aktualnych tematów, nie tylko z perspektywy europejskiej czy polskiej, ale i regionalnej.
Tak więc numer 4 „Studiów i analiz europejskich”, publikacji koncentrującej się na przybliżaniu Unii Europejskiej jej obywatelom oraz przedstawianiu różnych aspektów funkcjonowania Wspólnoty, poświęcony został w 2009 r. następującym obszarom priorytetowym UE: Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Realizacja wspólnej polityki w dziedzinie imigracji; Obywatel na pierwszym miejscu, Europa jako partner na arenie międzynarodowej oraz Lepsze stanowienie prawa – wypełnianie obietnic i zmiana kultury stanowienia prawa.
Publikacja powstała pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej.

Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 3

Jak co roku, Komisja Europejska ogłosiła hasło przewodnie, któremu przyświecać ma aktywność Unii Europejskiej w tym okresie. W 2009 r. okazała się nim „Innowacyjność i Kreatywność”, które zdaniem UE przyczyniają się do tworzenia dobrobytu gospodarczego, a także dobrostanu społecznego i osobistego. Tym też założeniom poświęcony został Numer 3 cyklu wydawniczego „Studia i analizy europejskie“ - publikacji Punktu informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Wyższej Szkoły Gospodarki, prezentującej różne obszary funkcjonowania Unii Europejskiej i przybliżającej ją obywatelom. Z tego też powodu książki nasze kierujemy do szerokiego grona odbiorców, którym problematyka europejska nie jest obca, w szczególności zaś do środowisk akademickich oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej. Do tej pory, w ramach wydanictwa nasza uwaga skupiona została na zagadnieniach dialogu międzykulturowego i priorytetach komunikacyjnych Komisji Europejskiej na 2008 r. Z kolei w Numerze 3, postanowiliśmy pochylić się nad sferą innowacyjności i kreatywności Wspólnoty Europejskiej.
Za „Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności“ (Creativity and Innovation European Year 2009), kryje się nowa idea i rozwiązania, których głównym zadaniem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, prowadzącego do odkryć naukowych, umożliwiające postęp technologiczny czy pozwalające rozwijać się kulturze i sztuce. Takie też spojrzenie staraliśmy się zaprezentować w naszym kolejnym zeszycie.
Publikacja powstała pod redakcją dr Karoliny Marchlewskiej.

Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 2

Studia i analizy europejskie” poświęcone priorytetom komunikacyjnym Komisji Europejskiej na 2008 rok, to drugi numer cyklu wydawniczego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Głównym celem, dla którego został on powołany stała się ciągła potrzeba przedstawiania różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i mechanizmów funkcjonowania Wspólnoty, jej systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach. Ważnym zadaniem wydawnictwa europejskiego kierowanego do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk akademickich oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, jest także próba oceny jakości dokonujących się w Unii Europejskiej przeobrażeń oraz skłonienie Czytelników do refleksji nad przyszłością Wspólnoty.
Mając na uwadze priorytety polityczne, a także wyniki badań opinii publicznej, Komisja Europejska w roku 2008 zakres swojej aktywności komunikacyjnej postanowiła skoncentrować na kilku priorytetowych obszarach. Otwierają je zagadnienia związane z „Przeglądem budżetu” i „Oceną realiów społecznych”. W dalszej kolejności zaakcentowano potrzebę przeprowadzenia „Przeglądu jednolitego rynku i odniesienia się do problemów związanych ze „Sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem – migracją”. Obszar ten zamyka „Porozumienie instytucjonalne” i podejście państw członkowskich Wspólnoty do takich zagadnień jak „Energia i zmiany klimatyczne czy „Polityka sąsiedztwa”.
Publikacja powstała pod redakcją dr hab. Czesława Maja i Karoliny Marchlewskiej.

Publikacja w wersji on-line

 

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE - NR 1

Ogłoszenie przez Komisję Europejską 2008 roku - Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego stało się pretekstem do przygotowania pierwszego numeru „Studiów i analiz europejskich”, publikacji Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy skupiającej się na przedstawianiu w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Powód ten jest o tyle istotny, że dialog był nie tylko punktem wyjścia, od którego rozpoczęła się budowa Wspólnoty, ale stanowi on także jeden z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój i pomyślność Unii. Dziś dialog spostrzegany jest przede wszystkim jako centralny element procesu zapewniającego obywatelskie podejście do złożonej rzeczywistości społeczeństw europejskich oraz sposób na wzajemne uczenie się jak harmonijnie żyć, uczyć się czy pracować razem, aby osiągnąć wspólne dobro. Zgodnie z założeniami, obchody Roku mają przyczynić się do promowania różnorodności oraz aktywnych postaw, a tym samym sprzyjać ich pełnemu rozwojowi w zróżnicowanym, pluralistycznym, solidarnym i dynamicznym społeczeństwie. W związku z powyższym my również postanowiliśmy zaznaczyć swoją obecność w tym przedsięwzięciu.

Publikacja w wersji on-line


 

 


 

 

 

 

 • DLA AUTORÓW
 • Recenzenci

Nabór artykułów na 2018 r. ogłoszony

Termin - 30. września 2018. Zapraszamy do współpracy!

 

 

RECENZENCI "STUDIÓW I ANALIZ EUROPEJSKICH" 

 • Prof. dr hab. Roman Bäcker
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. dr hab. Jacek Knopek
 • Prof. dr hab Andrzej Czarnocki
 • Dr hab Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK
 • Prof. dr hab. Bogdan Pietrulewicz
 • Prof. dr hab. Czesław Maj
 • Prof. UKW, dr hab. Adam Sudoł
 • Prof. dr hab. Grażyna Ulicka

 


Studia i analizy europejskie - Wyższa Szkoła Godpodarki