Kliknij, aby przejść do strony WSG

RECENZENCI „STUDIÓW I ANALIZ EUROPEJSKICH”

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 

PROF. DR HAB. ROMAN BÄCKER
Profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Teorii Polityki, od 1 września 2009 r. pierwszy dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.
Absolwent historii na Wydziale Historycznym UMK, doktor nauk prawnych. Od początku kariery naukowej związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Redaktor naczelny czasopisma Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, członek rad programowych czasopism: Sprawy Wschodnie, The International Affairs Review oraz Bulletin of Geography. Socio-economic Series.
Zainteresowania badawcze: obejmują zagadnienia z zakresu teorii polityki i socjologii polityki. Najważniejsze z nich to: problematyka totalitaryzmu, autorytaryzmu i demokratyzacji, myśl polityczna ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej współczesnej Rosji, współczesna polityka rosyjska oraz problemy globalizacji i jej konsekwencji dla współczesnej polityki.
Dorobek naukowy: 6 monografii, 12 publikacji pod redakcją naukową, kilkadziesiąt artykułów w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

 

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW CZACHÓR
Opis: profesor zwyczajny nauk społecznych, kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dyscyplina naukowa: nauki o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, europeistyka.
Zainteresowania badawcze: Teoria integracji europejskiej, prawo UE.
Dorobek naukowy: 156 publikacji, w tym 10 monografii.
Dodatkowe osiągnięcia: wiceprezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.


PROF. DR HAB. JACEK KNOPEK
Opis: politolog; profesor nadzwyczajny na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.
Zainteresowania badawcze: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, przemiany społeczne i cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, polityka regionalna;
Dorobek naukowy: publikacje: 12 monografii, 45 redakcji książkowych, 180 rozpraw i artykułów, 300 biogramów i haseł encyklopedycznych, 60 recenzji i sprawozdań naukowych, 300 artykułów prasowych.
Dodatkowe osiągnięcia: Redaktor naukowy bądź członek redakcji kilku czasopism, m.in.: od 2004 r. redaktor naczelny „Świat Idei i Polityki” oraz członek kilku towarzystw i stowarzyszeń społeczno-naukowych


PROF. DR HAB ANDRZEJ CZARNOCKI

Doktor habilitowany nauk humanistycznych [nauka o polityce], pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dyscyplina naukowa: stosunki międzynarodowe, integracja europejska.
Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe w Europie, a szczególnie problematyka rosyjska. W tym zakresie bada takie zagadnienia jak relacje Rosja – Unia Europejska, cywilizacyjna tożsamość Rosji, stosunki polsko – rosyjskie.
Dorobek naukowy: 1 monografia ( Europa jako region współistnienia Wschód - Zachód w latach 1972 – 1989, Lublin 1991), współautorstwo 3 podręczników akademickich, redakcja i współredakcja 3 prac zbiorowych oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych.
W latach 1999 – 2007 członek Rady Redakcyjnej Wydawnictwa UMCS.


PROF. DR HAB. CZESŁAW MAJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie); dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, teoria polityki.
Zainteresowania badawcze: Teoria polityki, teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia stosunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii publicznej.
Dorobek naukowy: ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografia („Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych", Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

• PROF. DR HAB. BOGDAN PIETRULEWICZ

Profesor psychologii, związany współpracą naukową z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Moncton w Kanadzie; dyscyplina naukowa: nauki psychologiczne, specjalność naukowa: metodologia, teoria pomiaru, współtwórca nowej dziedziny naukowej sozologii.
Zainteresowania badawcze: Teoria pomiaru, konstrukcja narzędzi testowych i ich wartość metrologiczna.
Dorobek naukowy: ponad 70 publikacji, w tym m.in. 1 podręcznik akademicki w języku francuskim, 2 monografie, 2 publikacje pod redakcją oraz liczne artykuły naukowe poświęcone często psychologii stosowanej.
Dodatkowe osiągnięcia: członek Towarzystw Naukowych w Polsce i w Kanadzie oraz komitetów naukowych czasopism Polish Journal of Social Sciences a także Psychoonkologia

 

• DR HAB. ALFRED LUTRZYKOWSKI, PROFESOR UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Prawnik, politolog. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1968). Aplikacja i egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi (1972). W latach 1968-1988 nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej i Akademii Medycznej w Łodzi (na stanowiskach od asystenta, adiunkta i docenta). W okresie 1988-1990 docent w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, 1990-1997 ponownie w Akademii Medycznej w Łodzi, 1997-2004 prof. nadzw. Akademii Świętokrzyskiej (Filia Piotrków Tryb.). Od 1 października 2004 r. prof. nadzw. UMK (Instytut Politologii). Doktorat nauk politycznych (1976) i habilitacja z zakresu nauk politycznych (1982). Wyjazdy naukowe i stypendia: Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa, Uniwersytet Belgradzki, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Uniwersytet w Budapeszcie.
Zainteresowania badawcze: o charakterze wielodyscyplinarnym, dotyczą problemów władzy, systemu politycznego i instytucji samorządowych.
Dorobek naukowy: Autor około stu prac naukowych (książki, studia, artykuły, referaty, recenzje).


PROF. DR HAB. GRAŻYNA ULICKA

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1971). Doktor nauk politycznych (1976). Doktor habilitowany (1989). Obecnie na stanowisku profesora. Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1983 roku. W latach 1990-1993 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ds. studenckich w latach 1993 - 1999. W latach 1999-2005 Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Zainteresowania badawcze: problemy współczesnej demokracji.
Dorobek naukowy: kilkadziesiąt publikacji w tym najważniejsze: Spór o demokrację w V Republice Francuskiej (1958-1981), Warszawa: ANS, 1988; Parlament Republiki Włoskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1992; Demokracje zachodnie: zasady, wartości, wizje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992; Nowe ruchy społeczne: niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1993; Ideologie. Globalne problemy współczesnego świata. Dziedzictwo cywilizacyjne [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 1997.

 

• DR HAB. ADAM SUDOŁ, PROFESOR UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych); profesor Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino; dyscyplina naukowa: historia, nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, historia najnowsza Polski, Europy i świata.
Zainteresowania badawcze: historia dyplomacji, protokół dyplomatyczny, historia emigracji, współczesne migracje w Unii Europejskiej.
Dorobek naukowy: 6 książek autorskich, 5 pod redakcją oraz liczne referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach, kilkadziesiąt artykułów, 15 recenzji książek, wiele recenzji artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych, wiele haseł w Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii, 34 autorów krajowych i zagranicznych powołało się na opublikowane książki A. Sudoła w ponad 180 przypisach bibliograficznych.
Dodatkowe osiągnięcia: członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Toruniu, a także prezes Koła tego Stowarzyszenia w Bydgoszczy. Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, twórca i dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezes Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią (obecnie Światowej Rady Badań nad Polonią), wiceprezes Fundacji Polsko-Amerykańskiej, prezes Towarzystwa Polsko-Włoskiego, Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes Stowarzyszenia Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji „Pro Diplomatio”, Przewodniczący Rady Programowo – Naukowej Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy, założyciel i Prezydent Międzynarodowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 • DLA AUTORÓW
 • Recenzenci

Nabór artykułów na 2018 r. ogłoszony

Termin - 30. września 2018. Zapraszamy do współpracy!

 

 

RECENZENCI "STUDIÓW I ANALIZ EUROPEJSKICH" 

 • Prof. dr hab. Roman Bäcker
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. dr hab. Jacek Knopek
 • Prof. dr hab Andrzej Czarnocki
 • Dr hab Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Prof. UMK
 • Prof. dr hab. Bogdan Pietrulewicz
 • Prof. dr hab. Czesław Maj
 • Prof. UKW, dr hab. Adam Sudoł
 • Prof. dr hab. Grażyna Ulicka

 


Studia i analizy europejskie - Wyższa Szkoła Godpodarki